Translate

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΙΣΜΟΣ


Αυτός είναι ο Παπισμός…Διαστροφέας της Αγίας Γραφής, υβριστής του Ιησού Χριστού !!! Τολμά ο Εωσφορικός Παπισμός και αναθεματίζει τον Ιησού Χριστό και την Αγία Γραφή!


Ο  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΠΑΠΙΣΜΟΣ
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

«᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦπαρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι»    Ματθαίος 5:32
«λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦμὴ ἐπὶ πορνείᾳκαὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται»   Ματθαίος 19:9

          ΟΚύριος ημών Ιησούς Χριστός λέγει ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα του για ποιοδήποτε λόγο εκτός της πορνείας διαπράττει σοβαρό αμάρτημα. Η πορνεία εντός του γάμου ονομάζεται συγκεκριμένα μοιχεία. Η μοιχεία δηλαδή είναι μορφή πορνείας. Ο Ιησούς Χριστός επιτρέπει το διαζύγιο για λόγους πορνείας. Δεν το επιβάλει, το επιτρέπει όμως. Για τον λόγο αυτό η Αγία Γραφή δύο μόνο αιτίες λύσης του
Γάμου αναγνωρίζει. Την Μοιχεία και τον Θάνατο.
Για την Μοιχεία ως αιτία διάλυσης του Γάμου αναφέρθηκαν ήδη τα εδάφια Ματθαίος 5:32 , 19:9. Για τον Θάνατο γράφει ο Απ. Παύλος : «Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ» Α Κορινθίους 7:39

          Η παναίρεση του Παπισμού όμως τι λέγει επί του θέματος ;

Ο Παπισμός δεν δέχεται την μοιχεία ως λόγο διαζυγίου ! Ο Παπισμός αναγνωρίζει μόνον ένα λόγο διαλύσεως του Γάμου, τον Θάνατο. Ενώ ο Ιησούς Χριστός επιτρέπει το διαζύγιο σε περίπτωση μοιχείας, ο Παπισμός όχι μόνο δεν δέχεται τα λόγια του Κυρίου αλλά τον ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ και από πάνω !!!
          Απίστευτο και όμως αληθινό. Θα παραθέσω αμέσως το επίσημο Παπικό κείμενο που το αποδεικνύει. Πρόκειται για τον έβδομο Κανόνα της 24ηςσυνεδρίας της Παπικής Συνόδου του Τριδέντο (Trent) που έλαβε χώρα τον Νοέμβρη του 1563 μ.Χ. Ο Κανόνας αναφέρεται στο μυστήριο του Γάμου και λέγει τα εξής φρικτά :
«Εάν τις είπη ότι η Εκκλησία σφάλλει διδάσκουσα ότι συμφώνως προς το ευαγγελικόν και αποστολικόν δόγμα

ο δεσμός του γάμου δέν δύναται να λυθή μονομερώς λόγω μοιχείας· και ότι αμφότεροι οι σύζυγοι, ή ακόμη και μόνον το αθώον μέλος πού δέν εμοίχευσε, δέν δύναται να συνάψη έτερον γάμον εν όσω ζη το έτερον μέλος· και ότι είναι ένοχος μοιχείας ο σύζυγος πού χωρίζει την μοιχαλίδα γυναίκα του δια να συζευχθή με άλλην, όπως είναι και η σύζυγος πού χωρίζει τον μοιχόν άνδρα της δια να συζευχθή με άλλον, ας είναι ΑΝΑΘΕΜΑ».
Η Σύνοδος του Τριδέντο θεωρείται από την παναίρεση του Παπισμού ως 19ηΟικουμενική Σύνοδος ! Κατέχει δεσπόζουσα θέση στις  παπικές Συνόδους διότι είναι η πιο σημαντική αντιμεταρρυθμιστική Σύνοδος.
         
Αυτός είναι ο Παπισμός…Διαστροφέας της Αγίας Γραφής, υβριστής του Ιησού Χριστού !!! Τολμά ο Εωσφορικός Παπισμός και αναθεματίζει τον Ιησού Χριστό και την Αγία Γραφή!

          Και μετά έρχονται οι θλιβεροί Οικουμενιστές και αναφέρονται στην «άρση των αναθεμάτων» επί ημερών του αλήστου μνήμης Πατριάρχου Αθηναγόρα !!! Βρε Λατινόφρονες Ενωτικοί υποκριτές….τα αναθέματα ενάντια στον Κύριο Ιησού Χριστό πότε θα ζητήσετε από τους Παπικούς να τα άρουν ;;; Ούτε την μνήμη του Αρχι-οικουμενιστή Αθηναγόρα δεν μπορείτε να υπερασπίσετε που οι Τέκτονες τον παρουσιάζουν ως δικό τους άνθρωπο ! Καμία αντίδραση των Οικουμενιστών Ταγών της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τις αξιώσεις του Τεκτονισμού…..σιγήν ιχθύος….τον Χριστό περιμένουμε να υπερασπίσουν ;;; Εκτός εάν ο Αθηναγόρας ήταν όντως Τέκτων (το πιθανότερο…) και γιαυτό σιωπούν ενόχως!

Ακολουθούν και άλλα δείγματα αντιχριστιανικών Παπικών κανόνων από την ίδια Σύνοδο :
Συνεδρία 13η(Οκτώβριος 1551) και Συνεδρία 21η  (Ιούλιος 1562). Κανόνες για την Θεία Ευχαριστία :
Κανών 1: «Εάν τις είπη ότι έκαστος και όλοι οι πιστοί του Χριστούυποχρεούνται, είτε κατόπιν εντολής του Θεού είτε από την ανάγκην δια την σωτηρίαν των, να λαμβάνουν και τα δύο είδη του αγιωτάτου μυστηρίου της Ευχαριστίας, ας είναι ανάθεμα». 
Κανών 2: «Εάν τις είπη ότι η αγία Καθολική Εκκλησία δέν ώρισεν δικαίως ότι οι λαϊκοί και οι κληρικοί πού δέν τελούν τον καθαγιασμόν των τιμίων δώρωνπρέπει να κοινωνούν μόνον από το είδος του άρτου, ή ότι έχει σφάλλει εις το θέμα τούτο,ας είναι ανάθεμα».
Κανών 4: «Εάν τις είπη ότι η κοινωνία της Ευχαριστίας είναι απαραίτητος δια τα μικρά παιδία πρίν αυτά φθάσουν εις ηλικίαν ώστε ν αποφασίζουν μόνα των, ας είναι ανάθεμα».
          ΟΧριστός λέγει για το Αίμα του: « καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων·πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·  τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» Ματθαίος 26:27-28
Και οι Παπικοί αναθεματίζουν και πάλι τον Κύριο !!! Ο Χριστός λέγει να πιούν όλοι από το Αίμα του και ο Παπισμός λέγει όχι όλοι !
Παπικοί μετανοήστε….. Οικουμενιστές ομοίως, συνέλθετε…..δεν σας υποφέρουμε άλλο !

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας να έχουν ευπρεπή χαρακτήρα.

Θεολογικός Σεισμός!